http://sam.ocpb.go.th เกี่ยวกับ บริษัท ฮีท จำกัด
dot
dot
โครงการใหม่ อยู่ระหว่างการวิจัย
dot
bulletFuel Cell อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า
bulletSola Cell อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
bulletBiogas ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ
dot
dot
bulletHEALTHY SEAT
dot
Newsletter

dot
bulletดาวโหลด
dot
GAS SAVER for FACTORY
dot
bulletGAS SAVER for FACTORY
เกี่ยวกับ บริษัท ฮีท จำกัด

 

 

 

ด้วยภาวการณ์ปัจจุบัน ราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงาน มีมากอย่างไม่จำกัด ในขณะที่พลังงานเชื้อเพลิงมีอยู่อย่างจำกัด จึงก่อให้เกิดแนวความคิด การใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด มีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ภายใต้สโลแกน

 

อนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันการเกิดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

โดยแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ ทีมงานของบริษัทฯ

นำโดย นายฐากร  สวัสดิกำธร ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  ได้คิดค้นระบบ

 ERS (Electrostatic Reduction System)

: เทคโนโลยี การลดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุล

 

  ในระบบท่ออากาศ และท่อส่งเชื้อเพลิงก่อนเข้าห้องเผาไหม้ มาพัฒนาใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊สเป็นผลสำเร็จ โดยมีผลการทดสอบและได้รับการรับรองประสิทธิภาพการใช้งานจากสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจึงก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้น

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.